نخ جراحان طب سینا؛ ضمانت قیمت و کیفیت نخ جراحی

نماینده انحصاری برند SMI بلژیک

در سال 1380 بخش تحقیقات و توسعه شرکت بازرگانی نخ جراحان طب سینا کار تحقیق و جمع آوری اطلاعات و انتخاب یکی از بهترین تولیدکننده های خارجی جهت رفع نیازهای پزشکان متخصص در زمینه نخ جراحی را آغاز و نمونه های بیش از یکصد تولیدکننده جهانی را مورد آزمایش و ارزیابی قرار داد و در نهایت در سال 1383 این شرکت فعالیت خود را با انتخاب شرکت توانمند SMI بلژیک آغاز نمود.

مشاوره رایگان خرید نخ بخیه و نخ جراحی

جهت مشاوره در خصوص انواع نخ بخیه و جراحی و نحوه تهیه آن‌ها، کافی است فرم را تکمیل کنید.

نخ های جراحی قابل جذب

این مواد پس از ایمپلنت توسط بدن تجزیه می‌شوند.مهم‌ترین مزیت یک مادۀ جذبی این است که هیچ جسم خارجی به طور دائم در بدن بیمار باقی نمی‌ماند تا مشکلات طولانی مدت ایجاد کند. این مزیت همیشه هنگام توصیف یک نخ بخیۀ مطلوب به عنوان یک ویژگی مطلوب بیان می‌شود.تا زمانی که بافتِ در حال ترمیم قادر باشد بدون حمایت اضافی به حیات خود ادامه دهد، نخ بخیه جذبی باید توان خود را حفظ کرده و از زخم به مدت زمان کافی حمایت کند. بنابراین مدت زمان جذب باید قابل پیش بینی باشد.

SURGICRYL 910 (Polyglactine 910)

سرجیکریل ۹۱۰، با نام شناخته شده ویکریل، یک نخ جذبی مصنوعی بافته شـده ی پوشـشدار و اسـتریل اسـت که شـامل ٩٠ درصد گلی کولید و ١٠ درصـد لاکتیـد می باشـد. قـدرت اسـتحکام کششـی آن و واکنـش بافتـی کمتـر، باعـث می شـود بتوان آن را هنگامی که به زمان حمایت بیشتری (حداکثر ٣٠ روز) از زخم نیاز است، به کار گرفت. سـرجیکریل٩١٠ بـه طـور کلـی بـرای نزدیـک کـردن لبه هـای بافـت نـرم و یـا لایگیشـن (مسـدود کـردن مجاری) به کار می رود. کاربـرد: جراحی هـای عمومـی، جراحـی چشـم، ، زنـان و زایمـان (بافت هـای نـرم)، دسـتگاه گـوارش، مجاری ادراری، پلاستیک و کلیه مواردی که از نخ کرومیک به صورت سنتی استفاده می گردد.

SURGICRYL RAPID (Polyglycolic Acid Rapid)

سـرجیکریل رپیـد، با نام شناخته شده ویکریل رپید بـرای بـه کارگیـری در بسـتن مخـاط و پوسـت طراحـی شـده اسـت؛ جایـی کـه بـه حمایت کوتاه مدت از زخم (حداکثر ١٠ روز) نیاز است و جذب سریع بخیه مطلوب است. از بین رفتـن سـریع اسـتحکام کششـی نیـاز بـه کشـیدن بخیـه را از بیـن می بـرد. عـدم نیـاز بـه کشـیدن بخیه ها باعــث راحتــی بیمــار، کار کمتــر کارکنــان، کاهــش بــار کاری و در نتیجــه صرفــهی اقتصــادی می شــود. کاربــرد: اعمــال جراحــی ترمیــم پارگــی پوســت، بــه ویــژه جهــت غشــاءهای مخاطــی، جراحــی پلاستیک، زنان و زایمان (اپیزوتومی)، ، اطفال و….

SURGICRYL MONOFILAMENT (Polydioxanone)

سرجیکریل مونوفیلامنت با نام شناخته شده پی دی اس/ پی دی او (PDS ) نــخ جذبــی مصنوعــی تــک رشــته ای اســتریل اســت. کوپلیمــری متشــکل از دیاکســانون و ترکیبــات پلـی اسـتر می باشـد. ایـن نـخ بـه ویـژه در صورتـی مفیـد اسـت کـه نیـاز بـه حمایـت طولانـی مـدت از زخم (حداکثر٦٠ روز) و بخیه ی جذبی مطلوب باشد. کاربـرد: جراحـی عمومـی و ترمیـم جـداره شـکم (بسـتن فاشـیا)، دسـتگاه گـوارش، ارتوپـدی، ، زنـان و زایمان، جراحی پلاستیک و زیبایی (رینوپلاستی)، و….

SURGICRYL MONOFAST (Polyglecaprone 25)

سرجیکریل مونوفست با نام شناخته مونوکریل یـک نـخ بخیـه ی مصنوعـی تک رشـته ای قابـل جـذب اسـت. ایـن نـخ، کوپلیمـری متشـکل از ٧٥٪ گلیکولیـد و ٢٥٪ کاپرولاکتـون می باشـد و حداکثـر تـا ٢٠ روز از زخـم حمایت می نماید. کاربـرد: جراحـی دسـتگاه گـوارش، ترمیـم پارگـی پوسـت (دوختـن جلـد)، بـه ویـژه جراحـی پلاسـتیک و زیبایی، ENT، مجاری ادراری، زنان و زایمان و… ایـن نـخ بـه دلیـل مونوفیلامنـت (تـک رشـته ای) بـودن سـطح صـاف و صیقلـی دارد و هنـگام عبـور از بافت کمترین واکنش را برای بافت اطراف ایجاد می کند.

نخ های جراحی غیر قابل جذب

نخ‌های بخیه غیر جذبی موادی هستند که توسط بدن تجزیه نمی‌شوند و برای همیشه در جای خود باقی می‌مانند. مزیت نخ‌های بخیه غیر جذبی این است که می‌توان از آن‌ها برای بخیه کردنِ بافت‌هایی که نیاز به حمایت طولانی مدت دارند، استفاده کرد. بدین معنی که نخ‌های بخیه غیر جذبی حمایت دائمی از زخم را فراهم می‌کنند.

STEEL

استیل وایر یک نخ جراحی غیر قابل جذب، مصنوعی و تک رشته ای است. کاربــرد: جراحــی قلــب و توراکــس (جهــت بســتن جنــاغ ســینه)، ارتوپــدی. استیل وایرهای برند SMI با استحکام عالی خود، پروسه جراحی را تسهیل می کنند.

POLYESTER

پلی استر ، یک نــخ غیــر قابــل جــذب مصنوعــی چنــد رشــته ای می باشــد. پلیمــری از پلــی اتیلــن ترفتــالات در رنــگ های سبز و سفید، برخوردار از استحکام کششی بالا و واکنش بافتی محدود است. کاربـرد: جراحی هـای دریچـه ی قلـب، ارتوپـدی، چشـم، عمومـی، و…. نـخ پلـی اسـتر بـه دلیـل قـدرت تحمـل فشـار و مقاومـت کششـی عالـی، بهتریـن گزینـه بـه عنـوان جایگزیـن نخ هـای گـران قیمـت و کمیابـی چـون فایبـر وایـر در جراحـی ارتوپـدی بخصـوص کتـف می باشـد. گره پذیـری و عبـور بسـیار راحت از بافت از دیگر ویژگی های این نخ است.

SILK

نــخ جراحــی ســیلک نوعــی نــخ ابریشــمی غیرقابــل جــذب طبیعــی و چنــد رشــت های می باشــد کــه از فیبر طبیعی لارو کرم ابریشم ساخته شده است. کاربـرد: ثابـت نمـودن انـواع درن هـای جراحـی و بسـتن عـروق و مجـرا، چشـم، جراحـی دنـدان و…. بـه دلیـل منشـا طبیعـی ایـن نـخ، بـروز عوارضـی ماننـد ایجـاد التهـاب یـا کیسـت های ریـز در نواحـی اطراف قسمت جراحی شده در برخی افراد مشاهده می گردد.

DOCLON NYLON

نایلــون نــخ بخیــه ی غیرقابــل جــذب، مصنوعــی و تــک رشــت های کــه جنــس آن از پلیمــر پلــی آمیــد اسـت. نـخ نایلـون (داکلـون آبـی) جهـت جراحـی عمومـی، ارتوپـدی، زنـان و زایمـان و… اسـتفاده مـی گــردد. نایلــون (داکلــون مشــکی) جهــت جراحی هــای ظریــف ماننــد پلاســتیک و زیبایــی، پوســت، چشم، میکروسرجری و… با گره پذیری عالی کاربرد دارد.

POLYPROPYLENE

نخ پلی پروپیلن، با نام شناخته شده پرولین / پرولن نـخ جراحـی غیرقابـل جـذب مصنوعـی تـک رشـت های و بـدون پوشـش می باشـد و بـه رنـگ آبـی تولیـد می شـود و از کمتریـن میـزان واکنـش بافتـی برخـوردار اسـت. ایـن نـخ بسـیار نـرم و انعطاف پذیـر مـی باشد و سازگاری بالایی را با بافت بدن دارد. کاربـرد: جراحی هـای قلـب و عـروق، مغـز و اعصـاب، چشـم، پلاسـتیک، عمومـی، دسـتگاه گـوارش، میکروسرجری و…. ترکیب آن با سوزن های کات ایزی پس در برند SMI بهترین نتیجه را در کاهش بافـت اسـکار و ظاهـر مطلـوب زخـم بـه جـای خواهـد گذاشـت. همچنیـن بـه دلیـل خنثـی بـودن در حضور باکتری ها مناسب آناستوموز روده نیز می باشد.

مشاوره رایگان خرید نخ بخیه و نخ جراحی

جهت مشاوره در خصوص انواع نخ بخیه و جراحی و نحوه تهیه آن‌ها، کافی است فرم را تکمیل کنید.